ทีมงานของเรา OUR TEAM

Aurairat

อุไรรัตน์ พุ่มปลื้ม

ผู้ช่วยทนายความ

AURAIRAT PUMPLAM
PARALEGAL

เกี่ยวกับอุไรรัตน์

อุไรรัตน์เป็นผู้สนับสนุนทีมทนายความในด้านเอกสารที่จำเป็น ตั้งแต่เอกสารการลงมตินอกศาลและเอกสารยื่นในศาล โดยเธอมีทักษะและความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านภาษาและการสื่อสาร ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างเหมาะสมลงตัว

About Aurairat

Ms. Aurairat has assisted the legal team with the essential paperwork for both outside court resolution and inside court filing. She has an extensive foundation in applied science and communication.

ด้านที่เชี่ยวชาญ

จัดทำร่างเอกสารและสำนวนคดีผู้บริโภค คดีแพ่ง เอกสารมอบอำนาจ เอกสารมอบฉันทะ เอกสารศาล และดำเนินการด้านเอกสาร งานสนับสนุนทีมทนายความในด้านอื่น ๆ รวมถึง ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด้านอสังหาริมทรัพย์และการจดทะเบียน

Areas of Specialization

Assists the legal team in preparing and proceeding relevant paperwork for consumer cases, power of attorney, court documents, and proceedings documentation, and is in responsibility for coordinating with the unit Government reports pertaining to real estate and registration.

การศึกษาและคุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการการประยุกต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Education

  • Bachelor of Arts, Mass Communication, Ramkhamhaeng University
  • Bachelor of Science, School of Human Ecology, Food Nutrition and Applications
  • Bachelor of Laws, Faculty of Laws, Ramkhamhaeng University

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้จัดทำเอกสารด้านซื้อขายรถยนต์ โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เชี่ยวชาญด้านปิดไฟแนนซ์รถยนต์
  • งานพิสูจน์อักษร

Experiences

  • Preparing documentation for car purchases and sales, transferring ownership for individuals and corporations, and auto finance.
  • Proof Reader