งานด้านที่ปรึกษาธุรกิจ

นอกจากบริการด้านกฎหมายแล้ว ทาง Bangkok Business Lawyer ยังมีบริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และการตลาด ทั้งนี้ เกิดจากการมองเห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างด้านกฎหมายและธุรกิจ ที่จำเป็นจะต้องดำเนินควบคู่กันไป จึงจะทำให้การประกอบกิจการธุรกิจนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราเชื่อว่า กฎหมายและธุรกิจคือเรื่องเดียวกัน

โดยด้านการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาดนั้น ทีมงานของเรายินดีให้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการประกอบธุรกิจ ช่วงการขยายธุรกิจ และเมื่อธุรกิจประสบปัญหา ซึ่งข้อดีของการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาดนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นพาร์ทเนอร์คู่ใจทางธุรกิจให้อุ่นใจแล้ว ยังให้มุมมองอื่น ๆ ที่เจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจอาจจะมองข้ามไป

หัวใจสำคัญของประกอบธุรกิจนั้น คือ ความเข้าใจในคน ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ การเข้าใจพนักงาน ในมุมมองของผู้บริหารองค์กรและในมุมมองของผู้ที่ปฏิบัติงาน การที่สามารถทำความเข้าใจในคนได้ จึงจะสามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ การสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัทก็นับเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ร่วมกับการทำคดีความด้านธุรกิจต่าง ๆ ทำให้ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขหลากหลายปัญหาทางธุรกิจ

Business Consulting Service

“Bangkok Business Lawyers” not only offers legal services, but also offers business and marketing consultancy services. This approach stems from our belief that the relationship between law and business is fundamental to maximizing the effectiveness of business operations.

In terms of business consulting and marketing, our team is delighted to provide appropriate counsel for any stage of doing business, from start-up to business expansion and troubleshooting. The benefits of hiring business and marketing consultants include not just encouraging business partners but also providing additional insights that business owners or executives may ignore.

The basis of a business is to understand people, the target group of goods and services, and employees. Managers and operators must be able to comprehend people in order to generate products and services that suit the needs of target groups. Furthermore, communication with target groups and internal management to coincide with business goals is critical. These elements encourage a firm to function properly and have a chance of success.

Our team has over ten years of experience in business consulting for small and large enterprises, as well as a variety of business cases, which allows us to solve a wide spectrum of business difficulties.

small business 2

งานที่ปรึกษาการตลาด

การตลาด นับเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับการทำธุรกิจ โดยในปัจจุบันนอกเหนือจากการทำการตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว การตลาดออนไลน์ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ โดยนอกจากจะให้ความสำคัญต่อหัวใจของการตลาดซึ่งเป็นพื้นฐานแล้ว ยังเน้นการนำเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นส่วนช่วยในการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการนั้น ๆ

ซึ่งในปัจจุบัน หลาย ๆ ธุรกิจขนาดเล็ก เน้นการทำคอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียลด้วยตนเอง แต่ทว่าถูกแพลตฟอร์มเหล่านั้น ลดการมองเห็นและค่าคิดค่าโฆษณาแพงขึ้น ทำให้ได้ผลลัพธ์หรือยอดขายที่ลดลง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการตลาดและการสื่อสาร รวมถึงโปรโมชันที่เหมาะสมก่อนจะทำคอนเทนต์ลงไปเพื่อที่ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

หากท่านสนใจในการใช้บริการด้านการปรึกษาด้านธุรกิจและการตลาด สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีที่ contact@bangkokbusinesslawyer.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

Marketing Consultancy Service

Marketing is an important aspect of running a business. Currently, in addition to traditional marketing, online marketing is an essential component. In addition to emphasizing the importance of the heart of marketing, which is already basic, it also highlights the use of various technologies and information to aid in a marketing strategy that is appropriate for the target audience of those goods and services.

Many small businesses nowadays concentrate on content creation for their own social media platforms, but some argue that these platforms limit visibility and require higher advertising costs, leading to lower results or sales. To make the most of the resources available, marketing and communication planning, as well as adequate promotion, are required prior to creating content.

If you’re interested in business and marketing consulting, the first appointment is free. Please contact us at contact@bangkokbusinesslawyer.com It is free of charge.