สำนักงานกฎหมาย Bangkok Business Lawyer เน้นให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและองค์กรเป็นหลัก ทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านคดีแพ่ง คดีธุรกิจ คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว และคดีอาญา เป็นต้น และยังมีประสบการณ์ในจัดการคดีความกว่า 1,000 คดีความ ทั้งลูกความชาวไทยและชาวต่างชาติ

Our “Bangkok Business Lawyer” law office specializes on business and corporate law. Our team includes legal professionals in a variety of areas, including business, intellectual property, labor, family, and criminal law. Our legal team has handled over 1,000 trials for both Thais and foreigners.

                                   

Legal Services

ด้านการฟ้องร้องคดี

Litigation

ด้านที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ

Business Law Consulation

ด้านงานจดทะเบียนบริษัท

Company Registration

ด้านจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

Business License

ด้านการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับชาวต่างชาติ

Foreign Business License : FBL

ด้านการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

Board of Investment : BOI

ด้านการตรวจสอบสถานะบริษัทและการประเมินทรัพย์สิน

Due Diligence 

ด้านการควบรวมกิจการ

Mergers and Acquisitions

ด้านการวางแผนภาษีและบัญชี

Tax and Accounting Planning and Consultation

ด้านการรับรองเอกสารสำหรับธุรกรรมต่างประเทศ

Notary Service

ด้านการขอวีซ่าและใบขออนุญาตทำงาน

Visa and Work Permit

ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก 

Alternative Dispute Resolution : ADR

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

Intellectual Property

ด้านการร่างสัญญาธุรกิจ

Business Contract Drafting

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัว

Family Law