เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจากต้องการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยนำจุดเด่นของ Bangkok Business Lawyer ที่เป็นสำนักงานกฎหมายให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจและยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

By establishing Bangkok Business Lawyer, a legal office that offers business law as well as comprehensive business and marketing consultancy.

Bangkok Business Lawyer is committed to being a corporate entrepreneur for society, aiming to provide Thai citizens with a higher income and a better quality of life. These services serve as an important foundation for running a thriving business.

company
restaurant open

Bangkok Business Lawyer ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของคนไทย เนื่องด้วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถ้ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถดำเนินธุรกิจได้ดี สร้างผลประกอบการได้อย่างดี และยั่งยืน สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ จะนำไปสู่ความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและประเทศ พันธกิจของ แบงค์คอก บิสสิเนส แอนด์ โค ลอว์เยอร์ จึงจะเป็นผู้ช่วยสร้างให้กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการองค์ความรู้ทางกฎหมายและธุรกิจ รวมไปถึงการบริการด้านกฎหมาย และคำปรึกษา ให้สามารถสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนและแข่งขันทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“Bangkok Business Lawyer” wishes to contribute to the development of Thailand’s small and medium-sized businesses, as they are the driving force behind the economy. If SMEs can do business well, produce sustainable goods, and compete in business both in Thailand and abroad, the economy and country will be stronger. Bangkok Business Lawyer’s mission will assist in the development of small and medium-sized business groups that require legal and business-related knowledge, as well as legal services and advice, in order to construct sustainable and competitive businesses in Thailand and abroad, resulting in social and economic structures. Improved quality of life.

Team

ทั้งนี้ การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและสังคม มิอาจทำสำเร็จได้ โดยเพียงแค่บุคคลหรือองค์กรใด องค์กรหนึ่ง เท่านั้น ทาง Bangkok Business Lawyer พร้อมตอนรับหากบุคคล หรือองค์กรใดก็ตาม อยากมีส่วนร่วมกับเราในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

A single person or institution cannot accomplish the promotion of business and social development. If any individual or company wishes to contribute to the promotion of better business for Thai citizens, they can do so through the Bangkok Business Lawyer.

JOIN US