งานด้านการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

thai boi
benefit

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจในประเทศไทยและการลงทุนธุรกิจของไทยในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทยและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนธุรกิจในประเทศไทย

โดยการยื่นขอการส่งเสริมการลงทุน จะต้องดูหลักเกณฑ์และนโยบายภาพรวม ณ ช่วงเวลาที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น ด้านภาคธุรกิจ เทคโนโลยี พื้นที่ในการลงทุน และ หลักการถือหุ้นของชาวต่างชาติ เป็นต้น โดยธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เช่น การลดหย่อนและยกเว้นภาษีต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึง สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี เช่น การอนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ และอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น

หากผู้ประกอบการใด สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สามารถส่งข้อมูลธุรกิจเบื้องต้นของท่านมาได้ที่ contact@bangkokbusinesslawyer.com

 

The Board of investment (BOI)

The Board of Investment (BOI) is a federal institution that reports to the Prime Minister’s Office. Has the authority and responsibility to promote business investment in Thailand and Thai business investment overseas. The goal is to boost Thailand’s economic competitiveness and encourage commercial investment in the country.

When asking for investment promotion from the BOI, you must consider the overall criteria and policies, such as business sectors, technology, investment locations, and foreign shareholding principles, among others. The company whom receive the promotion from BOI will obtain tax benefits such as numerous tax breaks and exemptions, as well as non-tax perks such as the ability to export foreign currencies. permitting ownership of land, etc.

 If any entrepreneur is interested in submitting an investment promotion request from BOI, please send the initial business information to contact@bangkokbusinesslawyer.com.