งานบริการด้านการร่างสัญญาธุรกิจ

การทำสัญญาทางธุรกิจและการค้านั้น เป็นข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ร่วมกันตกลงในเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงวิธีการจัดการเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น โดยการทำสัญญานั้น เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างสัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ

  • สัญญาก่อตั้งธุรกิจ การร่วมทุน การถือหุ้น และหน้าที่การรับผิดชอบ
  • สัญญาซื้อขาย สินค้าและบริการ ที่มีเงื่อนไขการส่งมอบและชำระเงิน
  • สัญญาการวางสินค้าและการกระจายสินค้า
  • สัญญาการให้บริการทางการแพทย์
  • สัญญาว่าจ้างพนักงาน
  • สัญญาก่อสร้าง
  • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • สัญญาจ้างทำของและรับจ้างบริการ
  • สัญญากู้เพื่อการลงทุน
  • สัญญาการชำระหนี้

โดยผู้ที่ร่างสัญญาทางธุรกิจนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีประสบการณ์และเข้าใจรูปแบบธุรกิจเป็นอย่างดี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถร่างสัญญาธุรกิจที่ครอบคลุมและรัดกุม ลดโอกาสเกิดปัญหาได้ในอนาคต

Bangkok Business Lawyer พร้อมให้บริการร่างสัญญาทางธุรกิจทุกประเภท ปรึกษาเราได้ที่ contact@bangkokbusinesslawyer.com

 

Business Contract Drafting

Creating corporate and commercial contracts. It is an agreement between two parties that establishes numerous criteria, including ways for resolving conflicts. The purpose of signing the contract is to avoid any potential difficulties.

Examples of different business contracts;

• Business contracts, joint ventures, shareholding, and duties
• Contracts for selling products and services with delivery and payment terms
• Product placement and distribution agreements
• Contracts for medical services, employee employment, and construction
• Agreement to purchase and sell land and buildings
• Contracts for manufacturing items and contracting services
• Investment loan contract
• Debt payback agreement

It is crucial that the person drafting the business contract has experience and a solid grasp of the business model. Comprehensive knowledge of business law the ability to write clear, succinct commercial contracts Lessen the likelihood of issues later on.

“Bangkok business lawyer” can provide contract drafting services for any form of business agreement. Please reach us at contact@bangkokbusinesslawyer.com