งานด้านรายงานการตรวจสอบสถานะบริษัทและการประเมินทรัพย์สิน

ขั้นตอนการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานบริษัท ทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์ นั้น เป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อ หรือควบรวมกิจการธุรกิจใด ๆ ซึ่งกระบวนการทำตรวจสอบนั้น จำเป็นจะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะบริษัท งบการเงิน ใบอนุญาต และตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน

ทีมงาน Bangkok Business Lawyer มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานะบริษัทและการประเมินทรัพย์สินในหลากหลายประเภทธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามเพื่อรับปรึกษาได้เลย ที่นี่

Due diligence

The act of inspecting and preparing inspection reports on firm facilities, assets, and real estate is an essential stage in making purchasing decisions. or merger of any business in which the inspection procedure is It is required to review the company’s status, financial accounts, licenses, and applicable legislation. In order to obtain accurate, clear, and comprehensive information.

Our “Bangkok Business Lawyer” team has extensive experience providing firm due diligence reports and property evaluations for a variety of businesses. You can contact us here for a consultation.