งานด้านกฎหมายครอบครัว

บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาภายในครอบครัวขึ้น และไม่สามารถที่จะเจรจาหรือแก้ปัญหาภายในครอบครัวได้ จนจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายมาเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาข้อพิพาท ซึ่งข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในครอบครัวนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องการเก็บเป็นความลับให้มากที่สุด เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว คู่สมรส บุตร ทรัพย์สิน และธุรกิจ

การระงับข้อพิพาทคดีครอบครัวนั้น สามารถดำเนินการทางศาลที่ศาลเยาวชนและครอบครัว หรือถ้าหากไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีในชั้นศาล สามารถเลือกดำเนินการระงับข้อพิพาททางเลือกได้โดยการมีคนกลางเป็นผู้ประนีประนอม ซึ่งจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านข้อพิพาทภายในครอบครัว หรือจะใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีกระบวนการที่สั้นและกระชับกว่ากระบวนการทางศาล และยังลดความเสี่ยงที่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทจะถูกเปิดเผยอีกด้วย

โดยงานบริการด้านกฎหมายครอบครัวที่ทาง Bangkok Business Lawyer ให้บริการ มีดังนี้

การสมรสและการจดทะเบียนสมรสนั้น ในทางนิตินัยก็คือการที่บุคคลสองคนได้ตกลงร่วมเป็นคนหนึ่งคนเดียวกัน และคาดหวังที่จะเดินด้วยกันไปอย่างราบรื่นตราบนานเท่านาน แต่ในชีวิตจริงนั้นก็อาจไม่ได้เป็นตามที่คาดหวัง ในบางครั้งการดำเนินชีวิตคู่ ก็อาจเกิดอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์และเกิดความต้องการที่ไม่ตรงกัน ทั้งในแง่ทัศนคติการใช้ชีวิต วิธีการปกครองบุตร และทรัพย์สิน เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ดำเนินมาถึงจุดแตกหัก จึงทำให้ต้องนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อยุติการสมรสและเรียกร้องหรือต่อสู้เพื่อสิทธิของแต่ละฝ่าย

โดยข้อพิพาทในการดำเนินคดีหย่าร้างบ่อยครั้งนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องการหย่าร้าง แต่ยังมีหลายสาเหตุและหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องเดียวกัน ในบางกรณีที่มีความซับซ้อนของเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อาจจะต้องแยกมากกว่าคดีหย่าร้างเท่านั้น อาจจำเป็นจะต้องมีคดีความทางแพ่งและอาญาเกี่ยวข้องด้วย

สำหรับทนายผู้ว่าความคดีหย่าร้าง มีความจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ในคดีครอบครัว เข้าใจเรื่องการแบ่งทรัพย์สินและเข้าใจในเรื่องจิตใจของบุตร ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการหย่าร้างของบิดามารดา ทนายความที่มีความเข้าใจในความละเอียดอ่อนของสถาบันครอบครัว จะสามารถช่วยให้คดีจบลงด้วยดีโดยไม่เพิ่มบาดแผลมากขึ้น

การทำสัญญาก่อนสมรส และสัญญาหลังสมรส เป็นข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในเรื่องการจัดการของทรัพย์สินและบุตร ในกรณีหากมีการหย่าร้างเกิดขึ้น โดยความแตกต่างระหว่างสัญญาก่อนสมรสและสัญญาหลังสมรส ก็คือช่วงเวลาในการทำสัญญาที่ทำขึ้นก่อนที่จะสมรส หรือหลังสมรสแล้วจึงทำขึ้น

สัญญาก่อนสมรส จะมีการระบุทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายที่มีก่อนที่จะสมรส และหากการหย่าร้างเกิดขึ้น จะเลือกระงับข้อพิพาทด้วยวิธีใด และจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไร ในส่วนของสัญญาหลังสมรส เป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการที่จะจัดการกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นก่อนสมรสและระหว่างสมรส โดยที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่หารายได้มากกว่าและชำระในทรัพย์นั้นที่มากกว่า หรือได้รับมรดกที่ตกทอดมา จึงต้องมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ

ในปัจจุบันการตัดสินใจอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั้นมีมากขึ้น ไม่ว่าจะต่างเพศกัน ซึ่งสามารถจดทะเบียนสมรสได้ หรือเพศเดียวกันซึ่งภายใต้กฎหมายยังไม่ได้มีการคุ้มครองให้สิทธิในการจัดการกับทรัพย์สินเหมือนผู้ที่จดทะเบียนสมรส สำหรับสัญญาคู่ชีวิตนั้น สามารถที่จะระบุถึงทรัพย์สินที่มีของแต่ละฝ่าย ทรัพย์ที่สร้างร่วมกัน รวมถึงธุรกิจที่ทำร่วมกันมา ว่าหากในวันหนึ่งตัดสินใจที่จะไม่อยู่ร่วมกันแล้ว จะสามารถจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นได้อย่างไร และหากคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปแล้ว อีกฝ่ายสามารถจัดการอย่างไรได้บ้าง

การทำพินัยกรรมนั้น เป็นเสมือนการรับผิดชอบในทรัพย์สินของตนเอง และไม่เป็นการผลักภาระไปให้ผู้อื่น ซึ่งหากไม่ได้ทำพินัยกรรมที่ถูกต้องเอาไว้ การแบ่งทรัพย์สินให้ผู้ที่มีสิทธิในทรัพย์สิน ธุรกิจ การจัดการต่าง ๆ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ที่มีสิทธิ และในบางครั้งผู้ที่ไม่มีสิทธิก็อาจก่อให้เกิดปัญหานั้นได้เช่นกัน

โดยผู้ทำพินัยกรรมอาจะมีความประสงค์ในการแบ่งทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย การทำพินัยกรรมที่ถูกต้องจะช่วยให้การแบ่งทรัพย์สินมรดกเป็นไปตามเจตจำนงของผู้ทำพินัยกรรม โดยสามารถที่จะเลือกตัดสิทธิของผู้ที่มีสิทธิบางคนหรืออาจจะแบ่งให้บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิก็ได้เช่นกัน

การทำพินัยกรรมจะต้องดำเนินการโดยที่ผู้ที่มีสิทธิรับผลประโยชน์ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในพินัยกรรม และพินัยกรรมนั้น จะต้องไม่ถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร ผู้ทำพินัยกรรมที่สูงอายุ จะต้องมีการรับรองจากแพทย์เรื่องการมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนในขณะทำพินัยกรรม

FAMILY LAW

Domestic disputes frequently emerge, and they are unable to negotiate or settle them inside the family. Legal mechanisms are required to help resolve disputes. Family disputes, involving relationships between family members, spouses, children, and property, require sensitivity and discretion.

The suspension of a family dispute may be conducted in a court of juvenile and family courts, or, if it is not desirable to proceed in court, an alternative suspension may be performed by a mediator, who must have experience in domestic disputes, or by an arbitration procedure, which is shorter and more complex than a court procedure and reduces the risk of disclosure of information about a dispute.

“Bangkok Business Lawyer” provides the following family law legal services;

Marriage and marriage registration are, in principle, two people who have agreed to be one and the same person and expect to walk together smoothly for a long time, but this may not be the case in reality. A variety of factors, including changes in relationships and unequal needs, both in terms of attitudes toward life, parenthood, and property, might affect a couple’s existence. When these circumstances escalate, legal action ensues to dissolve the marriage and assert or defend each party’s rights.

Disputes in divorce proceedings are frequently more than simply about divorce; there are other factors and events that contribute to the same outcome. In some circumstances, the sequence of events and facts is complex. It may be necessary to separate more than just one divorce case. It may be required to have a case, litigation, and criminal participation. 

A divorce lawyer must have prior expertise handling family law cases. The parent’s divorce may impact both the distribution of assets and the psychology of the child. Lawyers who acknowledge the family institution’s sensitivities will be able to help the case terminate successfully without causing further harm.

The covenant before and after marriage is an agreement between the two spouses that governs property and children. In the case of a divorce resulting from a discrepancy between the contract before and after marriage, it is the time of the contract made before marriage or after marriage and then made. 

The pre-marital agreement must identify each party’s property prior to marriage, as well as how the disagreement will be resolved and the property divided if a divorce occurs. As part of the post-marriage agreement, the two parties agree to deal with property acquired before and during the marriage. There may be one partner that earns more and pays more for the property or receives an inheritance; thus, prior agreement is essential for property management.

Whether they are of distinct genders, eligible for registration as spouses, or of the same sex and not yet protected by the right to manage property like a spouse, more people are choosing to live together without a registered spouse. For such a contract, the couple can specify the property that each of the parties owns, the property that they jointly built, as well as the business that they run together, how they will manage that property if they decide not to stay together, and how the other party will handle it if one of the partners leaves.

Inheritance is essentially a responsibility for one’s own property, not a burden on others. If not correctly held, the division of property among those with rights to the property, business, or management can cause issues for both the entitled and the non-eligible parties.

The successor may desire to distribute the property in a manner that violates the law. A proper inheritance will divide the property in accordance with the successor’s mortgage, allowing for the termination of some rightholders’ rights or their sharing with others who lack the same rights.

The inheritance shall be carried out without the beneficiary’s conscious participation, and it shall not be divulged before the appointed time. The elderly inheritor must have a medical certificate indicating full consciousness while inheriting.