งานด้านยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับชาวต่างชาติ

ในปัจจุบัน มีชาวต่างชาติจำนวนมากต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งการดำเนินธุรกิจโดยชาวต่างชาติในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายนั้น จำเป็นจะต้องยื่นขอยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับชาวต่างชาติ (FBL)

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของชาวต่างด้าว พ.ศ.2545 ได้กำหนดข้อกฎหมายสำหรับต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย และประเภทธุรกิจที่ชาวต่างชาติไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ หรือประกอบธุรกิจได้อย่างมีเงื่อนไขเอาไว้

โดยการยื่นขอ Foreign Business License (FBL) นั้น ชาวต่างชาติ ผู้ที่ต้องการขอยื่นต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

  1. ชาวต่างชาติที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  2. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย หรือได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้
  3. ต้องไม่เป็นบุคคลผู้ซึ่งไร้ความสามารถ
  4. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องคดีไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ยื่นขอ
  6. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีโทษจำคุกในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นขอ
  7. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นขอ

หากมีความประสงค์ที่ต้องการยื่นขอใบประกอบกิจการของชาวต่างด้าว สามารถขอคำปรึกษาและส่งข้อมูลเบื้องต้นของประเภทกิจการ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอ มาให้ทางสำนักงานก่อน ได้ที่ contact@bangkokbusinesslawyer.com ( ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Foreign Business license (FBL)

Currently, many foreigners wish to start a business in Thailand, where the legal conduct of business by foreigners in Thailand necessitates the application for a business permit for foreigners. (FBL)

According to the Foreign Business Act, p.Law 2545 creates legislation allowing foreigners to enter into business in Thailand, as well as the categories of business that foreigners cannot enter into or can only enter into under certain conditions.

Foreigners applying for a Foreign Business License (FBL) must meet the following criteria:

1. Foreigners over 20 years of age.

2. Foreigners resident or permitted to live in Thailand.

3. Must not be incompetent

4. Must not be in bankruptcy.

5. Must not be involved in a financial criminal case for at least five years after filing.

6. The applicant must not have been imprisoned in a money-related matter within the past 5 years of filing.

7. A person’s license cannot be revoked for at least 5 years after application.

If you want to apply for a foreign enterprise, you can request a consultation and send a preliminary description of the type of enterprise and the applicant’s qualifications to contact@bangkokbusinesslawyer.com (free of charge).