งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

trademark
copyright

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ เน้นที่ผลผลิตอันเกิดจากสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่จำกัดชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่าง ๆ  หรือแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

โดยทรัพย์สินทางปัญญา จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะกระทำการใด ๆ กับผลงานของผู้ที่สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม โดยประเภทของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีดังนี้ 1.1วรรณกรรม (รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
  1.2. นาฏกรรม
  1.3. ศิลปกรรม
  1.4.ดนตรีกรรม
  1.5.โสตทัศนวัสดุ
  1.6.ภาพยนตร์
  1.7. สิ่งบันทึกเสียง
  1.8.งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
  1.9. งานอื่นๆ ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

นอกเหนือจากนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วย ทั้งนี้การคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้น ไม่รวมถึง ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ วิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์และสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น กระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์

ครอบคลุมไปถึงการออกแบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-Design of Integrated Circuits) เครื่องหมายการค้า (Trademark) เครื่องหมายการให้บริการ ​(Service Mark) เครื่องหมายการรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายที่ใช้ร่วมกันในหมู่หรือกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  (Collective Mark) ความลับทางการค้า (Trade Secret) ชื่อทางการค้า (Trade Name) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

โดยเมื่อมีการจดทะเบียน การคุ้มครองจะออกเป็นสิทธิบัตร (Patent) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน

 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) เป็นการให้ความคุ้มครองการคิดค้นที่เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 2. อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) เป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครองการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง หรือที่สามารถปรับเปลี่ยนจากเดิมเล็กน้อยได้
 3. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent)  สิทธิของผู้ทรงสิทธิของสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร สามารถได้รับการคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น หลังการเพิ่มขึ้นของจำนวนข้อพิพาทที่มีสาเหตุจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างสิทธิ์โดยการนำแนวคิดหรือผลงานไปจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรก่อนเจ้าของผลงานที่แท้จริง ซึ่งนำมาสู่การฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร เมื่อเจ้าของผลงานตัวจริงไปดำเนินการจดทะเบียน เป็นต้น

สำหรับการดำเนินคดีข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญานั้น สามารถดำเนินการได้ทั้งคดีทางแพ่ง และคดีอาญา โดยมีศาลเฉพาะคือ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญานั้น จะมีขั้นตอนการดำเนินคำร้องและคำฟ้องในคดีที่มีรูปแบบเฉพาะแตกต่างจากคำฟ้องอื่นโดยทั่วไป

ทีมงาน Bangkok Business Lawyer พร้อมเคียงข้างคุณ เพื่อช่วยเหลือทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ หรือจะเป็นการจัดการและฟ้องร้องข้อพิพาทที่เกี่ยวกับคดีอาญา

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

INTELLECTUAL PROPERTY

Intellectual property is the work produced by human invention, discovery, or creativity. Intellectual property concentrates on the manifestation of intelligence and skill, encompassing both tangible and intangible forms of expression, such as commodities or business concepts.

There are two categories for intellectual property:

 1. Copyright refers to the exclusive right of the copyright holder to act in any way with the creator’s work, irrespective of the form in which such work is expressed, by the type of copyrighted work specified by law as follows:

1.1 Literature (including computer programs)
1.2. Drama
1.3. Fine Arts.
1.4. Music.
1.5. Audio-visual Materials.
1.6. Movies.
1.7. Sound Recordings
1.8. Broadcasting.
1.9. Other works in literature, science, or the arts.

In addition to this, the copyright law also protects the rights of performers. Copyright protection does not include ideas, procedures, methods, systems, uses, ways of working, concepts, principles, or discoveries for mathematical theories and sciences.

2. Industrial property refers to human creativity regarding commercial and industrial goods, which may be inventive ideas, improved or reinvented manufacturing processes or techniques, or the design of industrial products that make up and shape the product.
Which includes Layout-Design of Integrated Circuits, Trademark, Service Mark, Certification Mark, Collective Mark, Trade Secret, Trade Name, and Geographical Indicator (Geographical Indication)

Once registered, the protection is granted as a patent, divided into three categories:

 1. An invention patent is a patent that protects inventions relating to the characteristics, structures, or mechanisms of a product, including the methods of manufacture, preservation, or improvement of the quality of the product.
 2. A petty patent is a patent that protects inventions and creations that are not high-tech or that can be modified slightly from the original.
 3. A design patent protects the rights of the patent holder and petty patent within the period of time specified by law.

Nowadays, Thailand has placed a greater emphasis on intellectual property due to an increase in disputes arising from copyright infringement. These disputes can involve bringing a concept or work to the copyright or patent before the original owner, which can result in copyright violations or patent lawsuits when the original owners go through the registration process.

For the purposes of intellectual property litigation proceedings, both arbitration and criminal cases can be handled by the Intellectual Property Court, where the procedures for the proceedings of such litigations and appeals are different from those in general.

The Bangkok Business Lawyer team is on your side to help you with all your intellectual property procedures, whether it’s copyright or patent proceedings or criminal litigation.

Thank you for the information from the Intellectual Property Department