ทีมงานของเรา OUR TEAM

JUTHATIP NUNTAPOTIDECH

จุฑาทิพย์ นันทโพธิเดช

ทนายความ

JUTHATIP NUNTAPOTIDECH

LAWYER

เกี่ยวกับจุฑาทิพย์

ทนายจุฑาทิพย์ เป็นทนายที่มีความสามารถและมีมุมมองที่เป็นมืออาชีพ ประกอบกับทักษะอาชีพการเจรจาต่อรองอันโดดเด่น ทำให้เธอสามารถให้บริการด้านกฎหมายแก่ลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กรได้เป็นอย่างดี และยังได้ผลตอบรับด้วยอัตราที่น่าพึงพอใจสูง ทั้งนี้ ทนายทิพย์สามารถจัดการคดีความของเธฺอได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้นำทีมหรือในฐานะส่วนหนึ่งของทีมก็ตาม

About Juthatip

Lawyer Juthatip has been a really enthusiastic attorney with a thorough professional viewpoint throughout her career, owing to her exceptional negotiating skills. She has offered her clients, both individual and corporate, with a high level of satisfaction and best practice in lawsuit situations that she handled as a leader and team player.

ด้านที่เชี่ยวชาญ

 • ว่าความ คดีผู้บริโภค ผิดสัญญาและละเมิด ดูแลการร่างสัญญาภายในบริษัทฯ ทั้งหมด เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า สัญญากู้ยืม ฯลฯ
 • เชี่ยวชาญคดีฟ้องขอคืนเงินดาวน์ ฯลฯ
 • จัดทำความคิดเห็นทางกฎหมายให้กับบริษัทฯ
 • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

Areas of Legal Practice and Specialization

 • Lawyer for consumer lawsuits in cases of contractual breaches and drafting of contracts violations inside the company such as sale and purchase contracts, lease contracts, loan contracts etc.
 • A lawyer who specializes in suing for a refund of a down payment and so on.
 • Prepare for legal opinions.
 • Real Estate Agent.

การศึกษาและคุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัญฑิต สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
 • สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับรองลายมือชื่อ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

Education & Qualificatons

 • Bachelor of Laws, Faculty of Laws, First class honors gold medal, Santapol College, Udonthani
 • An extra ordinary member of Thai bar association
 • Attorney-At-Law Licensed, Lawyer Council Under the Royal Patronage
 • Certificate of Attendance for Real Estate Agent Course

ประสบการณ์การทำงาน

 • เลขาของประธานสภาทนายความ จังหวัดอุดรธานี
 • ทนายความของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าฝ่ายงานกฎหมาย บริษัท อรุณ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด 

Experiences

 • Secretary to the president of Udon Thani Lawyers Council
 • Lawyer, Krungthai Bank Public Company Limited
 • Head of Laws Department, Aroon Law Firm Co., Ltd.