ทีมงานของเรา (Our Team)

KANYAPAS TANTIVATANASATIEN - Lawyer

กัญญภัสส์ ตันติวัฒนเสถียร (วิเวียน)

KANYAPAS TANTIVATANASATIEN (VIVIAN)

ทนายความ และหุ้นส่วน

LAWYER & PARTNER

 

เกี่ยวกับกัญญภัสส์ 

ทนายความกัญญภัสส์ได้ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านกฎหมายแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมาย โดยได้นำประสบการณ์จากการทำงานกว่า 15 ปีในแวดวงธุรกิจตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมกับความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำในด้านกฎหมายธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมและเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

About Kanyapas

Over 15 years working experience in real estate and property agency business. Lawyer Vivian has been provided legal consultation and services to her clients both domestic and international with her expertise in real estate and property laws for nationwide.

ด้านที่เชี่ยวชาญ

 • กฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน
 • ด้านสัญญาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ด้านการวางแผนมรดก
 • การเจรจาต่อรองด้านการธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน

Areas of Legal Practice and Specialization

 • Legal Consultation on real estate and
  property laws.
 • Real Estate Business Contracting Specialist.
 • Attorney-at-laws, on trustee and estate settlement.
 • Property Transaction and Negotiation.

การศึกษาและคุณวุฒิ

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ใบอนุญาตว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBS)
 • ผ่านการอบรมการเข้าร่วมเป็นผู้จัดทำเอกสารกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ICEHR มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education & Qualifications

 • LL.B (HON) Bachelor of Laws, Chulalongkorn University.
 • B.A (HON) Bachelor of Arts , Political Science (Government),Chulalongkorn University.
 • M.P.P, Master Of Public Policy University of Sydney, Australia
 • Certificate of Real Estate , Faculty of Interior Chulalongkorn University
 • Certificate of Property laws, Thai Real Estate Business School (TREBS)
 • Attorney-At-Law Licensed, Lawyer Council Under the Royal Patronage
 • A Registered Notarial Service Lawyer
 • Certificate of Attendance for Legal Documents maker, Personal Data Protection Acts 2019 (PDPA), ICEHR,Thammasat University

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณะกรรมมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ด้านการต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าฝ่ายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินสำหรับองค์กร ประจำสำนักงานขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาทางธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียและไทย
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านกลุ่มธุรกิจสุขภาพ
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ด้านธุรกิจและมรดก

Experiences

 • Foreign Security committee to lead consultant of Deputy Prime Minister.
 • Head of Business for corporate Real Estate /Property Agency .
 • Property Consultation Australia and Thailand.
 • Business Consultation for healthcare business groups.
 • Legal Consultation on business and estate laws.