งานบริการด้านการฟ้องร้องคดี

สำหรับการดำเนินคดีความในประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย 3 ศาล ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งการดำเนินคดีแต่ละคดี จำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอนของประเภทคดีนั้น ๆ เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีปกครอง หรือคดีครอบครัว ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทคดีความ ก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ในคำฟ้อง คำให้การ ตามระเบียบของแต่ละศาล รวมไปถึงตัวบทกฎหมาย และความเข้าใจในเนื้อหาของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงควรที่จะดำเนินกระบวนการทางศาลโดยทนายผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในประเภทคดีนั้น ๆ

โดยคดีความที่ Bangkok Business Lawyer มีความเชี่ยวชาญและสามารถดำเนินการได้ ได้แก่

  • คดีด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: การผิดสัญญา การทวงหนี้ ทุรเวชปฏิบัติ การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
  • กฎหมายแรงงาน และคดีแรงงาน
  • กฎหมายครอบครัว: พินัยกรรม ร้องผู้จัดการมรดก สัญญาก่อนสมรส การสมรส หย่าร้าง การดูแลบุตร
  • ทรัพย์สินทางปัญญา และเครื่องหมายการค้า
  • คดีอาญา : ฉ้อโกง, หมิ่นประมาท

Litigation

Thailand offers three courts for criminal proceedings: the Civil Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. Each case must adhere to the set of processes, whether it is a trial, criminal case, intellectual property case, labor case, administrative case, or family case. Each case has its own set of procedures and procedures, which range from the appeal, the complaint, the rules of each court, the law, and a knowledge of the substance of the facts that occurred. As a result, the trial should be handled by a lawyer with experience and skill in these types of situations.

According to the case, “Bangkok Business Lawyer” has the expertise and capacity to carry out:

  • Civil Law: Breach of contract, Debt collection, Medical malpractice, Construction, Property
  • Labor Law and Labor Dispute
  • Family Law: Last will, Executor of a will, Prenuptial agreement, Marriage registration, Divorce and Child custody
  • Intellectual Property Dispute and Trademark Dispute
  • Criminal Case: Fraud, Defamation