ทีมงานของเรา OUR TEAM

Songyos

ทรงยศ พรมแสง

ทนายความ

SONGYOS PROMMASANG

LAWYER

การศึกษาและคุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผ่านการอบรมการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพนายหน้า-นักลงทุน

 

Education & Qualifications

 • Bachelor of Laws, School of Laws, Sukhothai Thamathirat Open University
 • Bachelor of Science, Electrical and Electronics Technology (Electrical), Sakon Nakhon Rajabhat University
 • An extra ordinary member of Thai bar association
  Attorney-At-Law Licensed, Lawyer Council Under the Royal Patronage
 • Certificate of Property Valuation for Real Estate Agents and Investors

ประสบการณ์การทำงาน

 • งานบริหารนิติบุคลล ช่างเทคนิคอาคารสูง
 • สำนักงานกฎหมายเอกนิติ ชำนิหัส 

 

Experiences

 • Juristic Person Company –High Rise Building Technician
 • Law Firm