ทีมงานของเรา OUR TEAM

SUTTIPONG SINGNAMTEING

สุทธิพงษ์ สิงห์น้ำเที่ยง

ทนายความ

SUTTIPONG SINGNAMTEING

LAWYER

 

เกี่ยวกับทนายสุทธิพงษ์

ทนายความสุทธิพงษ์ เป็นทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในทางปฏิบัตินั้น เขาได้ดำเนินการส่งฟ้องคดีด้วยความละเอียดรอบคอบและครอบคลุมให้กับลูกความของเขาในทุกคดีที่เขาจัดการได้อย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของลูกความ ประกอบกับทักษะการสื่อสารที่ดี ทำให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกความ กับทนายความไว้ได้อย่างดี

About Suttipong

Lawyer Suttipong has been an outstanding practitioner of civil and commercial law. He has delivered comprehensive lawsuits to his clients on every case he has handled in a professional and well-interpreted manner to secure his client’s best interest through good communication and by maintaining the best client-attorney relationship.

His knowledge and participation in the legal execution processes contribute to the best outcomes for civil and commercial litigation clients.

 ด้านที่เชี่ยวชาญ

 • คดีผู้บริโภค ผิดสัญญาและละเมิดดูแลการร่างสัญญาภายในบริษัทฯ ทั้งหมด เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า สัญญากู้ยืม ฯลฯ
 • เชี่ยวชาญคดีฟ้องขอคืนเงินดาวน์ ฟ้องขับไล่ ฯลฯ
 • จัดทำความคิดเห็นทางกฎหมาย
 • เชี่ยวชาญงานบังคับคดี

Legal Practice Areas

 • Lawyer for consumer lawsuits in cases of contractual breaches and drafting of contracts violations inside the company.
 • A lawyer who specializes in suing for a refund of a down payment, suing for eviction, and so on.
 • Prepare for legal opinions.
 • Legal enforcement expert lawyer

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพนายหน้าและนักลงทุนจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBS)

Education & Qualifications

 • Bachelor of Laws, Faculty of Laws, Ramkhamhaeng University, Thailand
 • An extra ordinary member of Thai bar association
 • Attorney-At-Law Licensed, Lawyer Council Under the Royal Patronage
 • Certificate of Property Valuation for Real Estate Agents and Investors from Thai Real Estate Business School (TREBS)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • ทนายความคดีประเภทสินเชื่อและบัตรเครดิต บังคับ หนี้ผู้บริโภค ธนาคาร
 • ผู้ปฎิบัติงานบังคับคดี ด้านงานการ ยึดอายัด สืบทรัพย์ บังคับคดี ฯลฯ

Experiences

 • Lawyer for consumer debt lawsuits including loans and credit cards.
 • An officer in law enforcement, seizure of property, lawsuit enforcement, etc.