งานด้านการขอวีซ่าและใบขออนุญาตทำงานในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นพนักงานในตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย สามารถยื่นขอวีซ่าทำงานได้ (Work permit)

โดยบริษัทที่จะยื่นขอว่าจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงานและขอวีซ่านั้น หากเป็นบริษัทไทยจะต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทที่เป็นการชำระทุนจดทะเบียนครบแล้ว และมีการจ้างงานคนไทยอย่างน้อย 4 คนที่มีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่กำหนด และหากเป็นบริษัทต่างชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ต้องมีการนำเงินเข้าประเทศ 3 ล้านบาทต่อการว่าจ้างต่างชาติ 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ การว่าจ้างชาวต่างชาติสามารถจ้างได้ 10 ตำแหน่งต่อบริษัท ยกเว้นแต่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่จะสามารถจ้างงานมากกว่า 10 ตำแหน่ง โดยประเภทวีซ่าจะออกเป็น non – B

สำหรับผู้ติดตามชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทย จะได้รับวีซ่าประเภท non- O ซึ่งจะไม่สามารถทำงานได้ การยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ ต้องประกอบกับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยของชาวต่างชาติ

หากต้องการรับบริการขอวีซ่าและใบขออนุญาตทำงานในประเทศไทย สามารถติดต่อและแจ้งความต้องการมาได้ที่ contact@bangkokbusinesslawyer.com

 

VISA AND WORK PERMIT IN THAILAND

Foreigners who seek to reside in Thailand to do business or be employed in a profession that is not a career exclusively for Thai people You can apply for a work visa (work permit) through the company that intends to engage foreign workers.

If it is a Thai corporation, the registered capital must be at least 2 million baht and completely paid. and employ at least four Thais with salaries not lower than the required, and if it is a foreign company operating in Thailand. Must bring 3 million baht into the country for each foreign recruit. However, any organization may hire up to ten foreign hires. Except for enterprises that have gotten an investment promotion (BOI) and can hire over ten employees, the visa type will be non-B.

Followers of foreigners who come to work in Thailand will receive a non-O visa, which will prevent them from working. Applying for this type of visa requires a foreigner’s permission to work in Thailand.

If you want to acquire visa application services and work permit applications in Thailand, please contact and inform us at contact@bangkokbusinesslawyer.com

Learn more about Thailand visa types here