งานด้านอนุญาโตตุลาการ

 กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามการได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญานิวยอร์ก ในปี 1958 (New York Convention 1958) และประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา จะทำให้ผลของคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสามารถนำไปบังคับใช้ได้ในประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ขึ้นในหลาย ๆ ประเทศนั้น เกิดขึ้นเพื่อในกรณีหากทำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศแล้วมีข้อพิพาทเกิดขึ้น อาจจะเกิดการเสียเปรียบของผู้ประกอบการต่างชาติ หากต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

สำหรับขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายสามารถเลือกอนุญาโตตุลาการตามความเชี่ยวชาญของอนุญาโตตุลาการผู้นั้นได้ โดยต้องเห็นชอบทั้งสองฝ่าย และยังสามารถเลือกสถาบันอนุญาโตตุลาการที่ต้องการให้ระงับข้อพิพาทนั้นได้อีกด้วย

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น มีสาเหตุเนื่องจากการเติบโตของการทำการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญในข้อพิพาทนั้น ๆ ได้ มีความสะดวกรวดเร็วในการระงับข้อพิพาท และการพิจารณาข้อพิพาทนั้น จะไม่ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น ข้อพิพาทด้านการแพทย์ ก่อสร้าง และการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และจำเป็นต้องให้ข้อพิพาทนั้น ยุติโดยเร็วเพื่อลดความเสียหายให้มากที่สุด

สำหรับสถาบันอนุญาโตตุลาการในทวีปเอเชียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC), Singapore International Arbitration Center (SIAC) และ Thailand Arbitration Center (THAC)

Bangkok Business Lawyer ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Thailand Arbitration Center (THAC) อย่างเป็นทางการ โดยจะให้ความร่วมมือในด้านการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการและด้านงานวิชาการร่วมกัน เพื่อให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้ที่สนใจ อ่านข่าวพิธีลงนามข้อตกลงได้ที่นี่

 

Bangkok Business Lawyer and THAC Mou Ceremony
Bangkok Business Lawyer and THAC Mou Ceremony
MOU Ceremony
MOU Ceremony

Arbitration

Thailand established the arbitration procedure and institution following its admission to the New York Treaty in 1958 (New York Convention 1958), as did the other countries that joined the treaty. It will make arbitral awards enforceable in nations that are signatories to the agreement.

The goal of establishing an arbitration mechanism in many nations is to resolve conflicts that emerge when conducting business and international If foreign enterprises must follow the country’s legal process, they may face a disadvantage.

In the arbitration process, both conflicting parties can choose an arbitrator based on their experience. Both parties must agree on it, and they may also select the arbitration institution to resolve the dispute.

Dispute resolution through arbitration has become increasingly prevalent. This is due to the growth in international trade, which makes it possible to select specialists for that issue. Resolve International trade growth allows for quick and convenient resolution of disputes. Medical, construction, and financial disputes are complex issues. Resolving the issue promptly is crucial to minimizing damage.

“Bangkok Business Lawyer” officially joined forces with the Thailand Arbitration Centre (THAC). We will collaborate on the arbitration procedure and cooperative academic projects. To provide arbitration services and exchange arbitration information with individuals who are interested. Learn more about our MOU signing ceremony here.