เรื่องน่ารู้! กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่

labourlaw

การเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ที่มีพนักงานในองค์กร ไม่เพียงแค่ต้องมีไอเดียธุรกิจที่ดีและความสามารถในการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หนึ่งในเรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่ควรรู้คือ ‘กฎหมายแรงงาน’ ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการบุคลากรและทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

กฎหมายแรงงานพื้นฐานที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรรู้


1. สัญญาจ้างงาน

การทำสัญญาจ้างงานกับพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้าง และสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องไม่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2. วันหยุดและวันลาพักร้อน

กฎหมายแรงงานกำหนดชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับงานทั่วไป และต้องมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง ระหว่างการทำงานปกติ หลังจากการทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน

3. การทำงานล่วงเวลา (โอที)


ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด รวมแล้วต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมง ส่วนค่าจ้างล่วงเวลาในวันหยุด ชั่วโมงที่ 0-8 นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมง ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 9 เป็นต้นไป นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมง

4. การกำหนดจำนวนระยะเวลาการลา


– ลูกจ้างสามารถลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี และยังได้รับค่าจ้างตามปกติ
– การลาคลอดสามารถลาได้ไม่เกิน 98 วัน โดยนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างปกติจำนวน 45 วัน และประกันสังคมจะจ่ายอีก 45 วัน
– ลูกจ้างสามารถขอลาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้โดยได้รับค่าจ้างตามเงื่อนไขของบริษัท
– การลาเพื่อรับราชการทหารสามารถลาได้ไม่เกิน 60 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ
– ลูกจ้างสามารถลาเพื่อทำหมันและหยุดงานได้ตามคำวินิจฉัยของแพทย์
– ลูกจ้างสามารถลากิจเพื่อกิจธุระจำเป็นได้ โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ

การรู้และปฏิบัติตามข้อกฎหมายแรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องให้ความสำคัญ ไม่เพียงเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับพนักงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว