BANGKOK BUSINESS LAWYER

เพราะกฎหมายและธุรกิจคือเรื่องเดียวกัน

About Us

Your Legal and Business Partner.

Bangkok Business Lawyer เป็นสำนักงานกฎหมาย เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับธุรกิจและองค์กร และยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการตลาด เพื่ออำนวยความสำดวกให้กับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจแบบครบจบในที่เดียว

ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในธุรกิจหลากหลายประเภทที่พวกเราได้สัมผัส ตั้งแต่ธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Bangkok Business Lawyer is a legal firm that specializes in business and corporate law, as well as business and marketing consulting services in Thailand, to assist entrepreneurs and business enterprises in one place.

Bangkok Business Lawyer, led by a team with over 10 years of experience in a variety of fields, have handled business and corporate law for clients ranging from small families to Thai stock market corporations.

Learn more
Our Service

บริการด้านกฎหมาย Legal Services

Bangkok Business Lawyer เน้นให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและองค์กรเป็นหลัก ทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านคดีแพ่ง คดีธุรกิจ คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว และคดีอาญา เป็นต้น

ทีมงานทนายความของเรามีประสบการณ์ในการดำเนินคดีกว่า 1,000 คดีความ ทั้งลูกความชาวไทยและชาวต่างชาติ

“Bangkok Business Lawyer” specializes on business and corporate law. Our team includes legal professionals in a variety of areas, including business, intellectual property, labor, family, and criminal law.

Our legal team has handled over 1,000 trials for both Thais and foreigners.

 

Learn more
Our Service

บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด
Business & Marketing Services

นอกจากบริการด้านกฎหมายแล้ว ทาง Bangkok Business Lawyer  ยังมีบริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และการตลาด ทั้งนี้ เกิดจากการมองเห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างด้านกฎหมายและธุรกิจ ที่จำเป็นจะต้องดำเนินควบคู่กันไป จึงจะทำให้การประกอบกิจการธุรกิจนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราเชื่อว่า กฎหมายและธุรกิจคือเรื่องเดียวกัน

Bangkok Business Lawyers not only offers legal services, but also offers business and marketing consultancy services. This approach stems from our belief that the relationship between law and business is fundamental to maximizing the effectiveness of business operations.

Learn More
Who we are

กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise

Bangkok Business Lawyer มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจากต้องการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนำจุดเด่นของ แบงค์คอก บิสสิเนส แอนด์ โค ลอว์เยอร์ ที่เป็นสำนักงานกฎหมายให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจและยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

By establishing Bangkok Business Lawyer, a legal office that offers business law as well as comprehensive business and marketing consultancy, Bangkok Business Lawyer is committed to being a social enterprise, aiming to provide Thai citizens with a higher income and a better quality of life. These services serve as an important foundation for running a thriving business.

Learn more

OUR HIGHLIGHT SERVICES

Our service

งานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)

การระงับข้อพิพาททางเลือก เป็นอีกวิธีสำหรับการระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องขึ้นศาล ซึ่งจะมีความสะดวก รวดเร็ว และเก็บเป็นความลับ โดยใช้หลักการประนีประนอม และอนุญาโตตุลาการ

Alternative Dispute Resolution. It is another way to resolve disagreements without having to go to court. This will be convenient, quick, and concealed. Using the principles of mediation and arbitration.

Learn more
Our service

งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

(Intellectual Property)

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ เน้นที่ผลผลิตอันเกิดจากสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่จำกัดชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่าง ๆ  หรือแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

Intellectual property is the work produced by human invention, discovery, or creativity. Intellectual property concentrates on the manifestation of intelligence and skill, encompassing both tangible and intangible forms of expression, such as commodities or business concepts.

Learn more
Our Service

งานด้านการฟ้องร้องคดี

(Litigation)

สำหรับการดำเนินคดีความในประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย 3 ศาล ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งการดำเนินคดีแต่ละคดี จำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอนของประเภทคดีนั้น ๆ เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน คดีปกครอง หรือคดีครอบครัว ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทคดีความ ก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกัน 

Thailand offers three courts for criminal proceedings: the Civil Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. Each case must adhere to the set of processes, whether it is a trial, criminal case, intellectual property case, labor case, administrative case, or family case.

Learn more

ARTICLES

จะทำอย่างไร เมื่อลูกค้าธุรกิจติดหนี้การค้า?

สำนักงานกฎหมาย Bangkok Business Lawyer แนะนำขั้นตอนการติดตามหนี้การค้าของลูกค้าธุรกิจที่ค้างชำระ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การเจรจาต่อรอง จนถึงการใช้บริการทนายความด้านธุรกิจ

7 ขั้นตอนสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย

เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำคัญสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่การศึกษากฎหมาย การจัดตั้งบริษัท ไปจนถึงการทำการตลาด ติดต่อทีมทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำปรึกษาในการทำธุรกิจวันนี้!