งานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

การระงับข้อพิพาททางเลือก เป็นอีกวิธีสำหรับการระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องขึ้นศาล ซึ่งจะมีความสะดวก รวดเร็ว และเก็บเป็นความลับ โดยใช้หลัก การประนีประนอม (Mediation) และ การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)

โดยที่กระบวนการประนีประนอม และการอนุญาโตตุลาการ จะต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายที่เลือกใช้กระบวนระงับข้อพิพาททางเลือกนี้ในการระงับข้อพิพาท โดยถือเป็นเงื่อนไขข้อตกลงตั้งแต่แรกในการระงับข้อพิพาท หรือเมื่อมีข้อพิพาทแล้วต้องการนำเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

การระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการประนีประนอม และอนุญาโตตุลาการนี้ เหมาะสำหรับคู่พิพาทที่มีความตั้งใจในการระงับข้อพิพาททั้งคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อพิพาทที่มีความละเอียดอ่อน ภายในครอบครัว เช่น การหย่าร้าง ข้อพิพาทในวงศ์ตระกูล ที่ไม่ต้องการให้เป็นที่รับทราบของสาธารณะ หรือในเรื่องของธุรกิจ หุ้นส่วนที่ต้องการความชัดเจนและความรวดเร็วเพื่อจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทต่าง ๆ อาทิ ในทางการแพทย์ และธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น          

ข้อพิพาทที่สามารถจบได้อย่างรวดเร็ว และพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เป็นการลดความเสียหายต่อทั้งทรัพย์สิน สุขภาพกาย และสุขภาพใจ    

 

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution. It is another way to resolve disagreements without having to go to court. This will be convenient, quick, and concealed. Using the principles of mediation and arbitration,

Mediation and arbitration are methods that require both parties to agree to use an alternative dispute resolution process to resolve their conflict. It must result from both parties’ agreement to employ an alternative dispute resolution approach to resolve their conflict. When resolving disagreements, it is considered a requirement for agreement from the start. Alternatively, you may choose to utilize the alternative dispute resolution method when encountering a problem.

Alternative Dispute Resolution through Mediation and Arbitration It is suitable for disputing parties who want to resolve their disagreement in both situations. Especially in heated disputes. Within the family, such as divorce, family issues that do not want to be publicly acknowledged, or in business partnerships that require transparency and quickness to limit damages originating from disagreements, such as medical matters and construction businesses, etc.

Disputes that can be settled swiftly and satisfy both parties. It reduces property damage, as well as physical and emotional wellbeing.

 

งานบริการด้านการประนีประนอมข้อพิพาท

Mediation

งานบริการด้านอนุญาโตตุลาการ

Arbitration